Personer der arbejder - vi giver dig indblik i regnskab

Få indblik i regnskab

Vi gør det lettere for vores kunder, så de kan fokusere på det, der skaber værdi.

Vi sætter en ære i at gøre livet så let som muligt for vores kunder.

Som virksomhedsejer er det vigtigt at have regnskaberne i orden, at love og regler overholdes og deadlines imødekommes. Når du vælger SKATTESPECIALISTEN sikrer vi, at alle krav overholdes.

Vi hjælper langt hovedparten af vores kunder med at udarbejde deres årsrapporter og har derfor opbygget en betydelig erfaring. Vi benytter moderne og innovative værktøjer, så vore kunder altid får god kvalitet og værdi for pengene.

Book et gratis & uforpligtende møde

Læs videre og få et overblik over de vigtiste ting ift. regnskab

Vi sætter en ære i at hjælpe jer i gang.

Person der skriver med kuglepind - vi hjælper alle

Det gælder alle

Som udgangspunkt skal alle virksomheder i Danmark udarbejde et regnskab efter årsregnskabsloven.
Detaljegraden af regnskabet afhænger af din regnskabsklasse. Din regnskabsklasse vil typisk være regnskabsklasse A eller regnskabsklasse B, hvorfor det er dem, vi vil se nærmere på nu.

 • Regnskabsklasse A: Personligt ejede virksomheder og foreninger

  Regnskabsklasse A er baseret på ejerforhold. Regnskabsklassen omfatter i første række selvstændige erhvervsdrivende – altså personligt erhvervsdrivende – og dernæst meget små virksomheder med et begrænset ansvar.

  Et interessentskab (I/S), hvor mindst én af deltagerne er en fysisk person, er fx omfattet af klasse A. Det samme er en andelsboligforening samt foreninger, der driver erhvervsvirksomhed.

 • Regnskabsklasse B: Små virksomheder

  Alle kapitalselskaber er som minimum omfattet af regnskabsklasse B, og drejer sig om virksomhedstyperne IVS, A/S og ApS. Et kapitalselskab er omfattet af regnskabsklasse B, så længe selskabet ikke overskrider to af følgende grænser i to på hinanden følgende regnskabsår:

  • Nettoomsætning: 89 mio. kr.
  • Balancesum: 44 mio. kr.
  • Gennemsnitligt antal ansatte i løbet af året: 50.

  Hvis dit selskab overskrider to af grænserne, rykker din virksomhed op i regnskabsklasse C - mellem, hvor virksomheden omfattes af yderligere regnskabskrav.

1 af 2
 • Følgende gør sig gældende for regnskabsklasse A:

  Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse A, er som udgangspunkt ikke underlagt revisionspligt.

  Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A behøver ikke at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven.

  Hvis din virksomhed frivilligt vælger at aflægge årsrapport, som fx skal læses af en ny kunde eller samarbejdspartner, skal du overordnet set anvende god regnskabsskik. Det betyder, at årsrapporten kort fortalt skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. De samme krav gælder for andre regnskabsklasser.

 • Følgende gør sig gældende for regnskabsklasse B:

  Din årsrapport skal indeholde følgende:

  • Ledelsespåtegning
  • Revisionspåtegning (såfremt selskabet ikke er under størrelsesgrænserne for fravalg af
   revision).
  • Ledelsesberetning
  • Redegørelse for anvendt regnskabspraksis
  • Resultatopgørelse
  • Balance
  • Egenkapitalopgørelse (nyt krav fra regnskabsår, som starter 1. Januar 2020 eller senere)
  • Noteoplysninger.
1 af 2
Vi hjælper også små virksomheder, der stadig er i gang med planlægningen

Mikrovirksomhed

En mikrovirksomhed skal principielt overholde de samme regnskabskrav som almindelige B-virksomheder – dog med visse undtagelser. Reglerne for mikrovirksomheder giver de helt små virksomheder mulighed for at opstille meget simple regnskaber. Det betyder, at regnskabet består af en resultatopgørelse og en balance med få yderligere oplysninger. Fordelen ved at anvende reglerne for
mikrovirksomheder er, at årsregnskabet bliver meget simpelt at opstille.

Ulempen er derimod, at en stor del af detaljegraden forsvinder, hvilket kan betyde, at interessenter kan få sværere ved at vurdere virksomheden som samarbejdspartner.

 • Følgende gør sig gældende for mikrovirksomheder:

  Som en undtagelse til de mindste selskaber i regnskabsklasse B findes reglerne om mikrovirksomhed. Kravene til denne virksomhedstype er, at følgende størrelsesgrænser ikke må være overskredet i to på hinanden følgende år på balancetidspunktet:

  • Nettoomsætning: 5,4 mio. kr.
  • Balancesum: 2,7 mio. kr.
  • Gennemsnitligt antal ansatte i løbet af året: 10.
1 af 1
Personer til møde - dette gælder for kapitalselskaber

Kapitalselskaber (ApS, A/S & IVS)

Kapitalselskaber er som udgangspunkt underlagt revisionspligt. Kun statsautoriserede og registrerede revisorer (godkendte revisorer) må revidere årsregnskabet og underskrive årsrapporten. Det gælder uanset, om du får en erklæring om revision, udvidet gennemgang, review eller assistance.

Spørgsmål & svar

Typiske Spørgsmål

+

Som udgangspunkt skal alle virksomheder i Danmark udarbejde et regnskab efter årsregnskabsloven. Kravene til dit regnskab afgøres af din virksomheds regnskabsklasse (oftest A eller B). Få indsigt i de forskellige krav, der er, og de værktøjer, du kan bruge til at opstille dit regnskab korrekt, i teksten over.

+

Et regnskab er din virksomheds økonomiske overblik, og det udarbejdes på baggrund af din løbende bogføring. Det skal give både dig og dine interessenter et overblik over indtægter og udgifter i din virksomhed. Du kan fx få indsigt i, hvor du bruger flest penge og se, om der er mulighed for at optimere dine omkostninger.

+

På baggrund af dine regnskabstal kan du udregne forskellige nøgletal, der gør dig i stand til at udvikle din virksomhed. Nøgletalsanalyserne kan hjælpe dig med at identificere områder, hvor din virksomhed performer godt, og områder, hvor der er potentiale for optimering.

+

Den periode, du skal aflægge regnskab for, kaldes dit regnskabsår. Dit regnskabsår afhænger af din virksomhedstype. Personligt ejede virksomheders regnskabsår vil altid følge kalenderåret, men nogle virksomhedstyper, fx kapitalselskaber, kan også vælge at have skævt regnskabsår, hvilket betyder, at det ikke følger kalenderåret. Det kan fx være et regnskabsår, der går fra juli til juni i stedet. Du kan se dit regnskabsår i dine vedtægte eller via offentlige data på cvr.dk.

+

Eksempler på selskaber:
- Selskaber, der besidder ejerandele i datter- eller associerede virksomheder (holdingselskab)
- Selskaber, der beskæftiger sig udelukkende med investering i værdipapirer, fast ejendom eller tilsvarende (investeringsselskab)
- Selskaber, der har rettigheder eller forpligtelser, som følge af indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter. Det kan fx være låneaftaler med rente- eller valutaSWAP og tilsvarende afledte finansielle instrumenter.